Dataskydd

Integritetsskyddspolicy

Del 1

Vi ser allvarligt på dataskydd och informerar dig härmed om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka anspråk och rättigheter som tillkommer dig enligt dataskyddsförordningen.

Information om dataskydd avseende vår behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 13, 14 och 21 i den allmänna dataskyddsförordningen

1. Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Strasse 28
31515 Wunstorf
Telefon: 05031 53-0
Fax: 05031 53-271
E-post: info@marley.de

Verkställande direktörer: Peter Heine, Frank Thielen


2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Samma adress som under 1.
E-post: datenschutz@marley.de


3. Behandlingens ändamål och rättsliga grunder

a. Ingående av ett avtal

För ändamålen att inleda, utforma och behandla avtalsförhållanden och leverantörsförhållanden, däribland leverans, betalning samt eventuell garanti eller produktansvar, behandlar vi personuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, kontaktpersoners kontaktuppgifter, kunders telefonnummer samt beställnings- och leveransuppgifter för våra leverantörer, kunder andra affärspartner och intresserade personer på grundval av punkt (b) i artikel 6 (1) allmänna dataskyddsförordningen.

Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter (t.ex. leveransadress), kan detta leda till att det inte är möjligt att ingå ett avtal.

b. Skyddat kundområde

Vi tillhandahåller viss information och vissa tjänster till våra affärspartner i ett skyddat kundområde. För en första registrering av en Återförsäljar-inloggning behöver vi följande uppgifter: användarnamn, lösenord, företag, gata, postnummer, ort, land och e-postadress.

Skälet för insamling av denna information är att kontrollera att det är lagenligt att använda det skyddade området för våra affärspartner. När en första registrering har genomförts med framgång, kan en användare logga in med användarnamn och lösenord. Databehandling för registreringsändamål grundar sig på “Genomförande av ett kontrakt”, artikel 6 (1) (b) allmänna dataskyddsförordningen.

c. Kontaktformulär

Om du vill använda vårt allmänt tillgängliga kontaktformulär, är ditt namn (eller ditt användarnamn) och e-postadress markerade som fält som krävs för personlig kommunikation med dig.

Behandling av personuppgifter i syfte att etablera en kontakt med oss grundar sig på det samtycke du frivilligt gett i enlighet med artikel 6 (1) (a) allmänna dataskyddsförordningen. Eventuella ytterligare uppgifter som du tillhandahåller, som t.ex. din adress, är frivilliga.

d. Nyhetsbrev (tjänsteleverantör)

Vi tillhandahåller även ett Nyhetsbrev, där du kommer att informeras om aktuella händelser, tips och erbjudande. Om du vill prenumerera på Nyhetsbrevet måste du ge ditt samtycke till att få Nyhetsbrevet och till de förfaranden som beskrivs.

Utdelningen av Nyhetsbrevet görs av tjänsteleverantören kajomi GmbH, 82152 Martinsried (bearbetas av ett personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 allmänna dataskyddsförordningen). Du kan erhålla information om tjänsteleverantörens åtgärder för dataskydd på https://www.kajomi.de/datenschutz/

Återkallelse och upphävande: Du kan återkalla ditt samtycke till att få Nyhetsbrevet när som helst och följaktligen avsluta prenumerationen. När du har avslutat din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas och dina personuppgifter kommer att vara otillgängliga för andra användare, såvida sådan radering eller otillgänglighet inte är tillåten på grund av en avtalsenlig eller lagstadgad förpliktelse.

e. Förbättring av produkt/tjänst/kontakt i marknadsföringssyfte (insamling av uppgifter)

Vi behandlar dessa uppgifter för att främja och bibehålla våra kundförhållanden och affärsrelationer, för marknadsföringsändamål och för att göra reklam för våra egna produkter och tjänster. Behandling i detta avseende grundar sig på artikel 6 (1) (f) allmänna dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse i behandlingen av dina uppgifter i detta hänseende härrör från våra insatser för att främja och sälja våra egna produkter och tjänster.

f. Kommentarsfunktion

Om du lägger upp en artikel eller kommentar på denna webbplats, kommer din IP-adress att lagras under en period av 7 dagar. Denna behandling grundar sig på vårt berättigade intresse enligt definitionen i artikel 6 (1) (f) allmänna dataskyddsförordningen och är avsedd att stödja vår säkerhet i egenskap av företag som driver en webbplats: Om din kommentar skulle strida mot tillämplig lag, skulle vi kunna hållas ansvariga för en sådan överträdelse och av den anledningen ligger det i vårt intresse att identifiera upphovsgivaren till kommentaren eller artikeln.

g. Kreditupplysning/lagstadgade krav

När du köper varor genom vår näthandel, behandlar vi dina uppgifter som vi får, i enlighet med lagstadgade krav, från kreditupplysningsföretag (t.ex. från EOS-KSI) för kontroller av kredit- eller sanktionsförteckningar. Behandling av dina uppgifter i detta avseende grundar sig på artikel 6 (1) (f) allmänna dataskyddsförordningen. Syftet med vårt berättigade intresse avseende behandlingen av dessa uppgifter är att erhålla avtalsmässig ersättning (till exempel betalning av fakturan) för våra tjänster.

h. Uppgifter som insamlas av tredje part

I den mån som vi får adresser från externa tjänsteleverantörer för inledandet av nya affärsrelationer kommer vi, utöver denna information om databehandling i enlighet med artikel 14 (2) (f) allmänna dataskyddsförordningen, att även ange den källa som dessa uppgifter härstammar från när vi etablerar en första kontakt.

4. Mottagare eller mottagarkategorier

Överföring av personuppgifter till tredje part genomförs via dataöverföringar

 • som omfattas av lagstadgade krav (artikel 6 (1) (c))
 • till företag, som vi anlitar för utförandet av avtalsförhållanden och leverantörsförhållanden (artikel 6 (1) (b))
 • som grundar sig på berättigade intressen artikel 6 (1) (f) för vårt företags finansiella och effektiva drift
 • om innehåll eller tjänster på vår webbplats kommer från tredje part, som har sina huvudkontor i ett tredjeland (utanför EU/EES), måste man anta att dina uppgifter även överförs till respektive land. Uppgifter överförs, om en lämplig nivå av dataskydd införlivas eller om lagstiftningen tillåter sådan överföring av uppgifter
 • till specialiserade tjänsteleverantörer, som utifrån våra anvisningar och på vårt ansvar tillhandahåller tjänster för oss inom ramen för förutnämnda ändamål (bearbetning av ett personuppgiftsbiträde), t.ex. IT-tjänsteleverantörer (artikel 28 allmänna dataskyddsförordningen). Detta omfattar även ansökningsportalerna softgarden https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz-webseite/ och AUBI-plus https://www.aubi-plus.de/datenschutz/ 

Överföring av andra uppgifter till tredje part görs endast efter att du uttryckligen har gett ditt samtycke.

5. Lagringstid

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vi behöver dina uppgifter för respektive behandlingsändamål. Om dina uppgifter inte längre krävs för utförandet av avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter, raderas dina uppgifter rutinmässigt, såvida det inte är nödvändigt att behålla dina uppgifter under en begränsad tid. Anledningar till detta kan vara t.ex. följande:

 • uppfyllande av krav på lagring i enlighet med handels- eller skattelagstiftningar
 • bevarande av bevis för rättstvister inom ramen för de lagstadgade preskriptionsbestämmelserna

Vi kan även fortsätta att lagra dina uppgifter, om du uttryckligen ger ditt samtycke till sådan lagring.

6. Registrerades rättigheter

Du har rättigheten:

 • Att enligt artikel 15 allmänna dataskyddsförordningen begära information om dina lagrade personuppgifter, mottagarna av dina uppgifter, den planerade tidsperioden under vilken dina personuppgifter kommer att lagras
 • Till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning
 • Till leverans av dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
 • Till återkallelse av ditt samtycke med framtida verkan på behandlingen av personuppgifter, som grundade sig på detta samtycke
 • Att enligt artikel 16 allmänna dataskyddsförordningen begära omedelbar rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, om dina personuppgifter som lagras hos oss är felaktiga eller ofullständiga,
 • Att enligt artikel 17 allmänna dataskyddsförordningen kräva radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida behandling inte är nödvändigt för utövandet av rättigheten till yttrande- och informationsfrihet, för överensstämmelse med en rättslig skyldighet, på grund av intresse för allmänheten eller för en offentlig institution, utövande eller försvar av rättsanspråk.
 • Att enligt artikel 18 allmänna dataskyddsförordningen kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om du bestrider dina personuppgifters exakthet, är behandlingen olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter och vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dessa uppgifter för en offentlig institution, utövande eller försvar av rättsanspråk eller om du invänder mot behandlingen enligt artikel 21 allmänna dataskyddsförordningen
 • Att enligt art. 20 allmänna dataskyddsförordningen erhålla de personuppgifter du tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära överföring av dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Om du misstänker att det förekommit eller förekommer en överträdelse av dataskyddsrättigheter avseende dina uppgifter, i enlighet med artikel 77 allmänna dataskyddsförordningen har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet avseende dataskydd för Marley Deutschland GmbH kan kontaktas på följande adress:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, 
Tyskland

7. Rätten att göra invändningar

I den mån som dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6 (1) punkt 1(f) allmänna dataskyddsförordningen (t.ex. för marknadsundersökning eller direkt marknadsföring), har du, enligt artikel 21 allmänna dataskyddsförordningen, rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller dock endast i den utsträckning som skäl avseende din specifika situation som utgör en motsättning till denna behandling av personuppgifter.


8. Automatiserad beslutsfattning (Profiling) tillämpas inte.

 

Del 2

1. Cookies

Vi använder cookies för en bättre användarvägledning. Användningen av webbsidorna är förenklad för användaren genom användning av cookies. Utan användning av cookies går det inte att få åtkomst till vissa sidor eller så går det inte att få åtkomst till dessa på ändamålsenligt sätt. Dessa anledningar motsvarar det berättigade intresset för denna behandling av personuppgifter enligt artikel 6 (1) (f) allmänna dataskyddsförordningen (användning av cookies för analysändamål beskrivs under en annan punkt). Vanligt förekommande webbläsare erbjuder inställningsalternativ, som inte tillåter cookies. Du kan anpassa din webbläsare så att den meddelar dig när cookies placeras och att endast tillåta cookies i undantagsfall, att utesluta accepterande av cookies eller att automatiskt radera cookies när du stänger din webbläsare. Det finns ingen garanti för att du kan få åtkomst till alla funktioner på denna webbplats utan några begränsningar, om du tillämpar sådana inställningar för din webbläsare.

2. Analysprogram

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras i din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sajten. Den information som genereras av Cookies om din användning av denna webbplats överförs och lagras vanligtvis på en server som tillhör Google i USA. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress dessförinnan att förkortas inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till Googles server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information å det företags räkning som driver webbplatsen för att bedöma din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster avseende användningen av webbplatsen och internet till det företag som driver webbplatsen. Google kommer inte att koppla din IP-adress till andra uppgifter som Google har. Du kan ställa in din webbläsare för att förhindra lagring av Cookies. Observera dock att det är möjligt att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du förhindra Googles insamling av uppgifter, som erhålls genom generering av Cookies, avseende din användning av webbplatsen (däribland din IP-adress) liksom behandlingen av dessa uppgifter genom Google, genom att ladda ned och installera följande insticksprogram för webbläsaren.

För ytterligare information om Googles användning av dina uppgifter, gå till: http://www.google.com/analytics/terms/de.html http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Cookies från Google Analytics lagras enligt art. 6 (1) (f) allmänna dataskyddsförordningen.  Det företag som driver webbplatsen har berättigat intresse i analysen av användarbeteendet för att optimera både sina reklamerbjudanden och sin marknadsföring och följaktligen stöder denna analys även finansiering och kundorienterad användning, anpassning och uppdatering av webbplatsen.

IP-anonymisering är aktiverat på denna webbplats.

3. Facebook, anpassade målgrupper och marknadsföringstjänster för Facebook

3.1. På grundval av våra berättigade intressen i analysen, optimeringen och den finansiella driften av vårt onlineerbjudande och för dessa ändamål, använder vi inom ramen för vårt onlineerbjudande det som kallas “Facebook-pixel” från det sociala nätverket som drivs av Facebook Inc.,1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, om du är bosatt inom EU, av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, (“Facebook”).

3.2. Facebook är certifierat under skölden för skydd av privatlivet. På grundval av denna certifiering tillhandahåller Facebook en garanti att Facebook uppfyller europeiska dataskyddslagar. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

3.3. Med hjälp av Facebook-pixel, kan Facebook identifiera besökare av vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixel så att Facebook-annonser som vi lägger upp endast visas för Facebook-användare som visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har särskilda egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som identifieras på grundval av besökta webbplatser), som vi tillhandahåller Facebook (så kallade “Anpassade målgrupper”). Med hjälp av Facebook-pixel, kan vi även garantera att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intressen och att de inte har en irriterande verkan. Med hjälp av Facebook-pixel, kan vi även bedöma effektiviteten av Facebook-annonser för ändamål avseende statistik och marknadsundersökning, eftersom vi kan se om användare har omdirigerats till vår Webbplats (så kallad “Övergång”) efter ett klick på en Facebook-annons. 

3.4. Facebook integrerar Facebook-pixel direkt vid åtkomst av våra webbplatser och följaktligen kan Facebook lagra en så kallad cookie, dvs. en liten fil, på din enhet. Om du därefter loggar in på Facebook eller du besöker Facebook som en inloggad användare, kommer ditt besök på vårt onlineerbjudande att registreras i din profil. Dina insamlade personuppgifter är anonyma för oss, så att användares identitet inte kan avgöras från dessa uppgifter. Dessa uppgifter lagras och behandlas dock av Facebook, så en koppling mellan uppgifterna och respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook, liksom av oss för våra egna ändamål avseende marknadsundersökning och marknadsföring. Vi överför uppgifter till Facebook för avstämningsändamål, dessa uppgifter krypteras lokalt i webbläsaren och skickas endast till Facebook efter kryptering via en säker https-anslutning. Det enda ändamålet med denna dataöverföring är att uppnå en avstämning med uppgifterna från Facebook data, som är krypterade på samma vis.

3.5. Databehandling av Facebook utförs inom ramen för Facebooks riktlinjer avseende användning av uppgifter. Följaktligen kan allmänna anvisningar om hur Facebook-annonser visas erhållas från Facebooks riktlinjer avseende användning av uppgifter på:  www.facebook.com/policy.php. Specifik information och uppgifter avseende Facebook-pixel och dess funktioner kan erhållas från Facebook i dess hjälpavsnitt på: www.facebook.com/business/help/651294705016616 - external-link-new-window "Opens external link in new window">https://>www.facebook.com/business/help/651294705016616.

3.6. Du kan göra invändningar mot insamlingen av dina uppgifter genom Facebook-pixel och dess användning för att visa Facebook-annonser. Du kan göra inställningar om vilka typer av annonser som visas på Facebook. Besök respektive sida som tillhandahålls av Facebook och följ anvisningarna för att tillämpa inställningar för användarbaserad reklam: www.facebook.com/settings. Inställningarna är oberoende av plattformen, dvs. de gäller samtliga enheter, som t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

Om du vill hindra Facebook-pixel från att samla in uppgifter på våra webbsidor ska du klicka på följande länk: Facebook-opt-out -anmärkning: Om du klickar på länken kommer en “opt-out”-cookie att lagras på din enhet. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du klicka på länken igen. Dessutom gäller opt-out endast för den webbläsare du använder och endast inom vår webbdomän, där du klickade på länken. 

3.7. Du kan göra invändningar mot användningen av cookies som används för mätning av mediebevakning och marknadsföringsändamål och via avaktiveringssidan för nätverkets marknadsföringsinitiativ (http://optout.networkadvertising.org/) och även den amerikanska webbsidan i USA (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbsidan (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

På grundval av vårt berättigade intresse av analysen, optimeringen och driften av våra onlineerbjudanden (enligt definitionen i artikel 6 (1) (f) allmänna dataskyddsförordningen), använder denna webbplats Facebook Social Plugin, som drivs av Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integrationerna kan identifieras i Facebook-logon eller särskilda termer som t.ex.

“Like”, “Gilla”, “Dela” i Facebooks färger (blått och vitt). Information om Facebooks alla insticksprogram finner du via följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. uppfyller europeiska dataskyddslagar och är certifierat under skölden för skydd av privatlivet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Insticksprogrammet upprättar en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks servrar. Det företag som driver webbplatsen har inget inflytande på typen eller omfattningen av de uppgifter, som insticksprogrammet överför till servrarna hos Facebook Inc. För mer information gå till: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Insticksprogrammet informerar Facebook Inc. om att du har besökt denna webbplats i egenskap av användare. Det är möjligt att din IP-adress lagras inom ramen för detta förfarande. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto under ditt besök på denna webbplats, kommer ovannämnda information att kopplas till ditt Facebook-konto.

Om du använder funktionerna från insticksprogrammet - t.ex. genom att dela en artikel eller genom att klicka på “gilla” - kommer respektive information även att överföras till Facebook Inc.

Om du vill hindra Facebook Inc. från att koppla dessa uppgifter till ditt Facebook-konto, ska du logga ut från Facebook innan du besöker denna webbplats och radera lagrade cookies. Med din Facebook-profil kan du tillämpa ytterligare inställningar avseende behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål eller göra invändningar mot användningen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan få åtkomst till inställningsalternativen här:

Vilka uppgifter, för vilka ändamål och i vilken utsträckning Facebook samlar in, använder och behandlar uppgifter och vilka rättigheter, liksom inställningsalternativ, för skydd av din integritet du har, kan du läsa om i dataskyddsriktlinjerna på Facebook. Du finner dem här: https://www.facebook.com/about/privacy/

4. MyFonts Counter

Vår webbplats tillhandahåller teckensnitt för webbsidor för en bättre presentation av innehållet. MyFonts Counter används för att övervaka licensen för teckensnitt för webbsidor. Counter är en tjänst för webbanalys från MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. En spårning av varje sidvisning utförs, som räknar antalet besök på en webbsida för statiska ändamål och överför resultaten till MyFonts. Inom ramen för detta förfarande samlar MyFonts endast in anonymiserade uppgifter. Uppgifter vidarebefordras om Java script-koden i din webbläsare är aktiverad. Om du allmänt vill hindra MyFonts utförande av Java script-koden, kan du installera en Java script-blockerare (t.ex.www.noscript.net). Du kan få åtkomst till ytterligare information om MyFonts Counter i MyFonts integritetsmeddelanden på https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum- tracking-von-webschriften/

5. SSL-kryptering

Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som t.ex. förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av företaget som driver webbplatsen. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressfält när det ändras från http:// till https:// och låsikonen visas i din webbläsares adressfält. Om SSL-kryptering är aktiverad kan tredje part inte läsa de uppgifter du överför till oss.

 

Del 3

Uppdatering och ändringar av denna integritetsskyddspolicy

Vid ytterligare utveckling av vår webbplats eller på grund av ändrade lagstadgade eller officiella krav kan det bli nödvändigt att ändra denna integritetsskyddspolicy. Du kan få åtkomst till den nuvarande versionen på http://www.marley.de/de/metamenue/datenschutz/index.htm.


Version: 17 januari 2020


Download

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: